Cổ phiếu PV Power tăng sát mốc đỉnh lịch sử, nhóm quỹ Dragon Capital bán ra hạ tỉ trọng

.
Nguồn: vietnambiz.vn