Đất nước khó khăn là vì cán bộ không đủ tốt

.
Nguồn: giaoduc.net.vn