Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh

.
Nguồn: giaoduc.net.vn