Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những trọng tâm đột phá

.
Nguồn: giaoduc.net.vn