Ngành thuế truy thu 56 tỷ đồng đối với 14 doanh nghiệp giao dịch liên kết

.

Cụ thể, tổng số thuế tăng thu qua thanh kiểm tra là 858 tỷ đồng, trong đó, giảm khấu trừ 118 tỷ đồng; giảm lỗ 2.388 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách 372 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thời gian qua, ngành Thuế đã tiến hành thanh kiểm tra được 14 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Nhờ đó, đã truy thu, truy hoàn và phạt 56 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 702 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Trong tháng 3, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 được giao để đôn đốc việc nộp vào ngân sách nhà nước đối với số thuế truy thu.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đôn đốc các Cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chỉ tiêu đã giao; tập trung vào 16 địa phương điều tiết về ngân sách trung ương.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện kiểm tra sau hoàn thuế đúng quy định; theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra sau hoàn thuế của 63 Cục Thuế để báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính.

Hằng Vương (t/h)

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn